Span Privacy Policy

Effective day 07 March 2021


Poštovani,

pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci, odnosno ime i prezime, email adresa, kućna adresa, broj telefona, kao i podaci o datumu, godini i mjestu Vašeg rođenja, podaci o Vašem obrazovanju i dosadašnjem radu, kao i ostali podaci koji su potrebni za Vašu prijavu na pojedini Span natječaj za posao, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni. 

Span d.d. se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i svrhe razmatranja Vaše prijave na Span natječaj za posao te mogućeg slanja poveznice na anonimnu anketu u svrhu unapređenja našeg selekcijskog procesa a sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Span će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećima na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani osim agenciji Kalibro d.o.o. (koja za Span d.d. provodi postupak selekcije kandidata) bez Vaše prethodne suglasnosti.

Ako ste označili polje "I would like Span to store my data for 36 month(s) and contact me about future job opportunities" Vaši podaci će se čuvati u Spanovoj evidenciji potencijalnih kandidata za zaposlenje u periodu od 3 godine nakon čega će se izbrisati. U slučaju da niste označili navedeno polje, Vaši podaci bit će izbrisani po završetku natječaja. Ukoliko se u bilo kojem trenutku predomislite možete u potpunosti izbrisati svoj profil sa svim podacima u Spanovoj bazi kandidata (Slanjem zahtjeva za brisanje osobnih podataka putem e-maila na adresu posao@span.eu). Također imate mogućnost i da to sami učinite putem linka kojeg ste zaprimili u e-mailu prilikom prijave putem aplikacije Talentlyft.

Više informacija možete naći na: Politika privatnosti.


Dear Candidate,

Personal data consists of identification data such as first name and last name, e-mail adress, adress, telephone number, year and date of birth, place of birth, education, previous work experince and other data essential for specific Span job application. 

Span Plc commits to use your personal data for identification purposes, purposes of considering your application for a job vacancy at Span as well as potentially sending you a link to an anonymous survey in order to improve our selection process, all in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation. 

Span will store your personal data in secrecy and will not distribute, publish or share it with third party, or make it available to any third party in any way, except to the Kalibro Ltd agency (agency conducting selection process for Span), without your consent.

If you checked the box "I would like Span to store my data for 36 month(s) and contact me about future job opportunities" your data will be stored on Span's potential candidates file for 3 years and deleted afterwards. In case you didn't checked that box, your data will be deleted at the end of the recruitment process. If you change your mind at any time, you can completely delete your profile with all of your data on Span's candidates file (by sendidng a request for deleting personal data on posao@span.eu). You can also do it yourself via link in the mail you recevied from Talentlyft app as a confirmation of your application submission.

You can find more information here: Privacy policy.